Fioto Fotografie

Altijd in ontwikkeling...

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, aanbiedingen, tarieven, prijzen, vermeldingen op deze of andere websites, eventuele overige publicaties en mededelingen van Fioto Fotografie zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van kracht.

Tarieven en prijzen

Alle genoemde prijzen en tarieven op deze website zijn inclusief 21% BTW en geldig t/m 31 december 2024, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten, reiskosten buiten een straal van 10 km. om Scharnegoutum, parkeerkosten, entreegelden en overige niet genoemde kosten. Tussentijdse prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Betaling fotoshoot of -opdracht

Wanneer u een fotoshoot of -opdracht heeft geboekt en deze heeft plaatsgevonden, dan ontvangt u een factuur van Fioto Fotografie. Na uw betaling binnen 8 dagen na factuurdatum ontvangt u de HR foto's standaard via We Transfer of op een andere wijze indien afgesproken.

Betaling fotoproduct

Bij bestelling van een fotoproduct dient de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum en voorafgaand aan de bestelling van het fotoproduct te zijn voldaan. De levertijd van een fotoproduct  is ca. 5 werkdagen na bestelling. Het kan zijn dat de levertijd op piekmomenten en tijdens nationale feestdagen langer is.

Annulering (privé)les, excursie, workshop

Bij ziekte, slecht weer of te weinig deelnemers (indien van toepassing) behoudt Fioto Fotografie zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum.

Annulering fotoshoot of -opdracht

Er kan natuurlijk altijd een goede reden zijn om een order te annuleren. Tijdige annulering van de opdracht van uw kant is kosteloos. Bij niet tijdige annulering van de opdracht van uw kant, worden in onderstaande gevallen annuleringskosten aan u in rekening gebracht.

Bij annulering van een fotoshoot tot 24 uur van te voren van uw kant worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij hiervoor reeds kosten gemaakt zijn. Deze kosten worden wel aan u gefactureerd. Binnen 24 uur voorafgaand aan de fotoshoot bent u 25% van het totaalbedrag verschuldigd, bij annulering op dezelfde dag bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd. U bent 75% van het totaalbedrag verschuldigd indien u zonder vooraf opgegeven reden niet verschijnt op de afgesproken dag, plaats en tijdstip.

Een fotoshoot of -opdracht kan door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of ziekte van de fotograaf niet doorgaan op het gewenste tijdstip. Er zal dan in onderling overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt of u bent vrij de fotoshoot of -opdracht kosteloos te annuleren. De fotograaf is in gevallen van overmacht geen kosten aan u verschuldigd.

Annulering fotoproduct

Bij annulering van een fotoproduct ná bestelling is het volledige aankoopbedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Fioto Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van uw computer, tablet of mobiele telefoon. U heeft bij afwijking van de kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van het totaalbedrag of enige andere vergoeding.

Een 'passend' fotoproduct

Om een fotoproduct in het door u gewenste formaat te kunnen leveren, is het soms nodig om de hiervoor gebruikte foto zoals getoond op deze website bij te snijden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Niet tevreden over het geleverde fotoproduct?

Het kan zijn dat u om wat voor reden dan ook niet helemaal tevreden bent over het geleverde fotoproduct of dat het fotoproduct in uitzonderingsgevallen beschadigd wordt afgeleverd. Neem dan direct na levering contact op met Fioto Fotografie, dan zullen we zoeken naar een passende oplossing. Bewaar in dit geval de originele verpakking en leveringsbon. Klachten of beschadigingen ontstaan ná levering worden niet in behandeling worden genomen. De fotoproducten worden op maat gemaakt waardoor het herroepingsrecht niet van toepassing is. Fioto Fotografie kan alleen een oplossing bieden als het geleverde product gebreken vertoont welke zijn ontstaan door het productieproces of tijdens het transport tot aan levering. Een oplossing of garantie geldt niet indien de foto bij nader inzien niet mooi wordt gevonden. Tevens kan Fioto Fotografie geen claims accepteren op basis van verschillen in kleuren tussen het eindproduct en het oorspronkelijke digitale beeld.

Auteursrechten

Alle foto's op deze website, social media en foto's die zijn gemaakt door Fioto Fotografie zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten behoren toe aan Fioto Fotografie. Foto's, gemaakt door Fioto Fotografie, mogen niet gedownload, gedeeld of anderszins gebruikt worden, zonder toestemming vooraf van de fotograaf; Fiona van Netten - Dijkstra.

Fioto Fotografie zal geen foto's plaatsen op haar website of anderszins publiceren zonder toestemming van de perso(o)n(en) die duidelijk op de foto herkenbaar is/zijn. Uitzondering hierop zijn foto's gemaakt die vallen onder straatfotografie.

Bij verkoop van foto's, fotobestanden en/of fotoproducten, worden de rechten op deze foto's, fotobestanden en/of fotoproducten niet overgedragen; de rechten blijven bij Fioto Fotografie.

Gebruik foto's

Na uw betaling van de factuur en de daaropvolgende levering van de foto's, fotobestanden en/of fotoproducten, wordt u eigenaar van het geleverde product. U wordt geen eigenaar van de rechten op het geleverde product. Fotobestanden mag u gebruiken voor privégebruik, onbeperkt afdrukken en voor het plaatsen op social media. Bij het plaatsen op social media bent u verplicht tot bronvermelding (fotograaf: Fiona van Netten - www.fiotofotografie.nl). Het is niet toegestaan de aangeleverde foto's te bewerken op welke manier dan ook en daarna openbaar te maken. Het is niet toegestaan dat u de geleverde foto's, fotobestanden en/of fotoproducten inzet voor commerciële doeleinden, prijsvragen, marketing, promoties, acties en dergelijke tenzij nadrukkelijk overeengekomen met Fioto Fotografie. Ook mogen aangekochte foto's, fotobestanden en fotoproducten niet doorverkocht worden voor commerciële doeleinden.

Het bewaren van fotobestanden

U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een goede back-up van aangeleverde (foto)bestanden. (Foto)bestanden worden door Fioto Fotografie maximaal zes maanden na leverdatum bewaard. Na deze periode zijn (foto)bestanden niet meer opvraagbaar of opeisbaar.

Akkoord

Bij het aangaan van een overeenkomst bent u bekend en akkoord met bovengenoemde Algemene Voorwaarden.

E-mailen
Bellen